گواهینامه‌ها و افتخارات

الزامات فنی سیستم سقف پیش تنیده از نوع پس کشیده (Post Tensioned)

تاییدیه سیستم سقف پیش تنیده

عضویت انجمن بتن ایران

SGG Original Inspection Certificate (OIC)

SGS Certificate of Inspection (COI)

تاییدیه سیستم مدیریت کیفیت – ISO 9001:2008

عضویت انجمن پیش تنیدگی استرالیا

گزارشات آزمایشات استرند 15.24mm بر اساس استاندارد ASTM A416 – 2006

نتایج آزمایشات بلاک

نتایج آزمایشات انکر تخت