مدیریت پروژه

شرکت APS خود را متعهد به ارائه خدمات حرفه‌ای مدیریت پروژه در اجرای پروژه‌های پس کشیده و پیش تنیده خود می‌داند. پروژه‌های این مجموعه شامل نظارت و سرپرستی مستقیم کارشناسان ارشد استرالیایی در محل اجرای پروژه (کارگاه) می‌باشد که باعث اطمینان بیشتر در ارایه کیفیت بالا و قابل قبول در اجرای سازه‌های پس کشیدگی و پیش تنیدگی می‌شود.

شایان ذکر است که این خدمات منحصر به فرد در تمامی مراحل اجرای سازه پروژه به کارفرمایان محترم ارائه داده می‌شود.