سقف دال نيمه پيش ساخته بتن مسلح با بتن رویه

دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح (Double Tee) همانگونه که از نامش پیداست، از یک جفت تیر به شکل T ساخته می شوند که به صورت پیش ساخته در کارخانه های مربوطه تولید و سپس به محل اجرای پروژه منتقل خواهند شد. به دلیل حذف مرحله قالب بندی و عدم نیاز بتن به دستیابی مقاومت که از اصلی ترین مزایای این سیستم بوده، می توان سرعت اجرای سقف را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

نوع رفتار سیستم دال های نیمه پیش ساخته بتن مسلح بسیار شبیه به دال های یک طرفه است، در نتیجه از لحاظ سازه ای دارای عملکرد شناخته شده ای می باشد. از سوی دیگر باید همانند سایر سیستم های پیش ساخته در اتصال این قطعات به سیستم باربر جانبی و به یکدیگر، تمهیدات هوشمندانه و دقیقی اعمال شود.

توجه داشته باشید که بتن رویه، به منظور تامین صلبیت و همچنین ایجاد یکپارچگی در این سیستم، اجرا می گردد.

این نوع سقف های نیز توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد ارزیابی قرار گرفته و بهره گیری از آن در حیطه الزامات عرضه شده، مجاز می باشد.

الزامات سقف دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح با بتن رویه

 1. رفتار سقف دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح و سقف دال یک طرفه مشابه است. در پروسه طراحی و اجرای این سیستم باید صلبیت و یکپارچگی سقف با ارائه بررسی های مورد نیاز و تنها با استفاده از اجرای بتن رویه، تامین شود.
 2. در این سیستم برای تامین یکپارچگی در دیافراگم سقف و افزایش تحمل عکس العمل نشات گرفته از تیرچه ها، باید در فضای اطراف سقفنیز تیر هایی طراحی و تعبیه شوند. در محل اتصال دال های پیش ساخته هم اجرای تیر در اطراف، امری ضروری است. همچنین باید میلگرد های تامین کننده یکپارچگی اعضا به شکل اصولی و مطلوب طراحی و اجرا گردند.
 3. با توجه به 2 بند فوق، بهره گیری از این سیستم در تمامی پهنه های زلزله خیز کشور ایران، مجاز است.
 4. رعایت یکپارچگی و کیفیت اتصال دال بتن مسلح به اعضای باربر جانبی باید با ارائه محاسبات دقیق در طراحی و اجرا لحاظ شود.
 5. در صورتی که از عملکرد مرکب بتن رویه و دال نیمه پیش ساخته در طراحی ها بهره گیری به عمل آید، باید زائده های برشی به منظور انتقال برش نشات گرفته از خمش، مابین بتن رویه و دال نیمه پیش ساخته، انجام پذیرد.
 6. ضوابط مربوط به حداکثر ابعاد بازشو ها و همچنین تمهیدات مورد نیاز در پیرامون بازشو ها از لحاظ طراحی و اجرای تیرچه های موجود در اطراف، باید بر اساس راهنمای طراحی PCI صورت گیرد.
 7. الزامات مورد نیاز به منظور طراحی و کنترل سقف دال نیمه پیش ساخته بتن مسلح، باید مطابق با آیین نامه ACI 318 و همچنین با توجه به مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شود.
 8. کلیه مباحث اعم از جزئیات ساخت، حمل و نقل، نصب اعضا و اتصال قطعات پیش ساخته، باید بر اساس آخرین ویرایش های مندرج در آیین نامه ACI 318 و راهنمای طراحی PCI اعمال گردد.
 9. تامین تمهیدات لازم و متناسب با شرایط اقلیمی گوناگون و همچنین محیط هایی با احتما خوردندگی در ایران، الزامی است.
 10. به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، امری ضروری می باشد.
 11. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد محافظت از سازه در مقابل آتش سوزی و همچنین الزامات مندرج در نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص دوام جداره ها در برابر حریق با لحاظ کردن ابعاد ساختمان، تعداد طبقات، نحوه عملکرد و نوع کاربری اجزای سازه ای، الزامی بوده و حتما باید طبق این قوانین عمل شود.
 12. مطابق با مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، رعایت صدابندی و کوبه ای سقف های مابین طبقات، ضروری است.
 13. بعد از راه اندازی خط تولید کارخانه، اخذ گواهینامه فنیاز سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برای محصول تولیدی الزامی می باشد.