سقف تير دال بتن مسلح يک طرفه

این نوع سقف ها درواقع یکی از شیوه های اجرای سقف های بتن مسلح تیر و دال یک طرفه است که در این روش قبل از بتن ریزی، قالب های فلزی تیرچه ها بر اساس ابعاد و فاصله های محاسبه شده، در کنار یکدیگر جای می گیرند. لازم است قبل از عملیات بتن ریزی، شمع های چوبی و یا آهنی اجرا و آرماتور گذاری مناسب در تیرچه های و دال صورت پذیرد.

در این سیستم با حذف اجرای بلوک های سفالی یا سیمانی پر کننده مابین تیرچه ها، در کنار کاهش وزن سقف، نشت شیرابه بتن از فواصل تیرچه ها نیز به حداقل خواهد رسید که همین امر سبب افزایش کیفیت بتن اجرا شده را به دنبال دارد. همچنین با اجرای لوله های پیکا قبل از بتن ریزی در این روش، حفره هایی در مقطع عرضی تیر به جهت سهولت در عبور لوله های تاسیساتی و برقی ایجاد می شود.

بدین ترتیب زمینه اجرای تاسیسات در فاصله های توخالی بخش زیرین سقف و فضای بین تیرچه ها فراهم می گردد. بنابراین با حذف اجرای تاسیسات روی سقف و زیر سازی های مربوطه، ضخامت سقف به طور قابل توجهی کاهش می یابد که باعث کاهش وزن تمام شده سقف نیز خواهد شد. از سوی دیگر به علت عدم تماس لوله ها با مصالح ساختمانی، سبب افزایش طول عمر لوله های تاسیساتی و برقی می گردد.

الزامی است که در این روش اجرایی، تمهیداتی به منظور اجرای سقف کاذب گچی با بتنی به شکل درجا، لحاظ شود.

الزامات سقف تیر دال بتن مسلح یک طرفه

 1. رفتار این سیستم همانند سقف های دال یک طرفه، از تیرچه های بتنی مسلح و دال تشکیل شده است. در طراحی و اجرای اینگونه سقف ها، رعایت تمامی ضوابط و مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است.
 2. رعایت ضوابط مربوط به آرماتور گذاری تیرچه ها و دال بتن آرمه، با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه ACI 318-05 و همچنین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، ضروری می باشد.
 3. باید لایه ی بتن مسلح رویه و تیرچه ها با درنظر گرفتن فشار های خمشی و برشی وارده، طراحی گردند.
 4. بهره گیری از کلاف عرضی در اینگونه سقف ها بر اساس بند 1.2.5 نشریه شماره 82 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، الزامی است.
 5. در طراحی و اجرای سقف تیر دال بتن مسلح یک طرفه، تامین دیافراگم صلب، مطابق با ضوابط درج شده در استاندارد 2800 ایران، ضروری می باشد.
 6. باید یکپارچگی اتصال دال بتن مسلح به تکیه گاه های باربر برای انتقال مناسب بار های ثقلی با ارائه محاسبات صحیح در طراحی و اجرا، تامین گردد. توجه داشته باشید که جزئیات اتصال باید گونه ای باشد که سهولت اجرا و ایمنی قابل توجهی، فراهم شود.
 7. الزامی است که یکپارچگی اتصال دال بتن مسلح به اعضای باربر جانبی جهت انتقال بار های جانبی به این اعضا با ارائه محاسبات دقیق و اصولی در پروسه طراحی و اجرا فراهم گردد.
 8. رعایت الزامات مربوط به بازشو ها در سقف ها، مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، الزامی است.
 9. حداکثر تغییر مکان مجاز نشات گرفته از بار زنده بهره برداری، برابر با L/360 در هر دهانه می باشد.
 10. حداکثر تغییر مکار مجاز ناشی از ترکیب بار زنده و مرده، برابر با L/240 در هر دهانه است.
 11. برای نصب لوله های تاسیساتی و برقی در فضای میان و زیر تیرچه ها، باید هماهنگی مورد نیاز بین طراحی های سازه ای و تاسیساتی، اعمال شود.
 12. به دلیل حذف بلوک های پر کننده در این سیستم، طراحی و اجرای سقف کاذب، ضروری می باشد.
 13. اجرای شمع های چوبی و یا آهنی به جهت پایدار سازی قالب های فلزی، الزامی است.
 14. باید ملاحظات لازم متناسب با شرایط اقلیمی و محیط هایی با احتمال خورندگی در ایران، رعایت گردد.
 15. رعایت الزامات مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی ضروری است.
 16. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد محافظت از ساختمان ها در مقابل آتش سوزی و الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص مقاومت اعضای ساختمان در برابر حریق با لحاظ کردن تعداد طبقات، ابعاد سازه، نوع کاربری و نحوه عملکرد عناصر ساختمانی، الزامی می باشد.
 17. صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف میان طبقات باید با توجه به مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران تامین گردد.
 18. این تاییدیه تنها در برگیرنده ی کلیات طرح پیشنهادی بوده و به هیچ عنوان به منزله تایید محصولات تولیدی آن شرکت، نمی باشد.
 19. دریافت گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، برای محصولات تولیدی بعد از راه اندازی خط تولید کارخانه، ضروری است.