دال مرکب فولادی بتنی

یکی از مقرون به صرفه ترین روش های اجرای سقف، سیستم دال مرکب فولادی _ بتنی بوده که از مقطع های مختلف دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای شکل که به تیر ها و شاه تیر های فولادی وصل می شوند، تشکیل می گردد. نحوه عملکرد مختلط دال بتن مسلح فوقانی و ورق فولادی ذوزنقه ای تحتانی در تامین صلیب سقف و رفتار برشی مناسب، نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

توجه داشته باشید که اگر در این مدل سقف ها از تیرچه هایی با جان مشبک بهره گیری شود، به راحتی می توان تاسیسات مکانیکی و برقی را در بخش زیرین سقف جای گذاری کرد. این امر سبب سهولت در دسترسی به این تاسیسات در زمان بروز خرابی و… نیز می شود.

این نوع سقف ها در مقایسه با سایر سقف های رایج در استکلت های معمولی، دارای وزن به مراتب کمتری بوده و کاملا با سازه های اجرا شده از فولاد نورد سرد (LSF)، مطابقت دارد. درواقع بیشترین بهره گیری از این سقف ها در سازه های فولادی اعم از نورد سرد و نورد گرم، مشاهده شده است.

بر اساس بررسی های به عمل آمده از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، کاربرد دال مرکب فولادی _ بتنی در حیطه الزامات قرار گرفته و مجاز می باشد.

الزامات سیستم دال مرکب فولادی بتنی

 1. میزان ارتفاع ورق های فولادی ذوزنقه ای در این سیستم 75 میلیمتر است.
 2. رعایت ضوابط دیافراگم صلب براساس مباحث مندرج در فصل 12 آیین نامه ASCE 7_05 و همچنین ضوابط موجود در استاندارد 2800 ایران، الزامی می باشد.
 3. حداکثر تغییر مکان مجاز نشات گرفته از بار های مرده در زمان اجرا، محدود به 180/L و یا 20 میلیمتر برای هر دهانه می شود.
 4. حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار های زنده در هنگام بهره برداری نیز به 360/L برای هر دهانه محدود شده است.
 5. مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران، تامین ضوابط مربوط به بازشو در سقف ها الزامی و ضروری می باشد.
 6. با توجه به بند 1، 2، 7 و 10 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و همچنین مطابق با ضوابط مندرج در یخض 13 آیین نامه ASCE 7_05، رعایت الزامات طراحی برش گیر ها ضروری است.
 7. باید قطر گل میخ های برش گیر 20 میلیمتر و یا حتی کمتر باشد، همچنین میزان حداقل ارتفاع آن ها پس از نصب (که معمولا از قسمت بالای ورق دوزنقه ای اندازه گیری خواهد شد) نیز به هیچ عنوان نباید از 40 میلیمتر کمتر شود.
 8. نباید ضخامت دال بتن آرمه در بخش بالایی کنگره ورق ذوزنقه ای، کمتر از 50 میلیمتر باشد.
 9. مطابق با استاندارد ASTM با حداقل Fy برابر با Mpa 230، رعایت مشخصات فولاد های بهره گیری شده، الزامی است.
 10. تامین مشخصات بتن سازه ای برای بتن مورد نیاز در سیستم دال بتن آرمه، بر اساس ضوابط مندرج در AISC و با حداقل Fc برابر با 21 Mpa و همچنین حداکثر آن برابر با 70 Mpa و تامین ضوابط مربوط به آرماتور بندی دال بتن آرمه مطابق با ضوابط موجود در آیین نامه ACI 318_05 الزامی می باشد.
 11. با توجه به ضوابط AISC نباید میزان مقاومت تسلیم آرماتور های بهره گیری شده در دال بتن آرمه رویه، از 525 Mpa بیشتر شود.
 12. بر اساس استاندارد AISI و همچنین آیین نامه های AISC و AWS، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای نورد شد، الزامی است.
 13. تامین ضوابط راهنمای طراحیFloor vibrations due to human activity که از سوی انجمن AISC منتشر گردیده، به منظور کنترل ارتعاشات کف ها ضروری می باشد.
 14. رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در مورد محافظت از ساختمان ها در مقابل آتش سوزی و همچنین الزامات موجود در نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در خصوص دوام و مقاومت جداره ها در برابر حریق با در نظر گرفتن ابعاد سازه، تعداد طبقات، نوع کاربری و نحوه عملکرد اجزای ساختمانی، امری اجتناب ناپذیر بوده و باید مطابق با این دستورالعمل ها صورت پذیرد.
 15. صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف های مابین طبقات باید با توجه به مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان رعایت گردد.
 16. به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، ضروری است که بر اساس مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان عمل شود.
 17. توجه داشته باشید که در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب تمامی اجزای تاسیسات برقی و مکانیکی در مراحله طراحی و ساخت سقف ها، الزامی است.
 18. الزامی است که برای محصولات تولیدی بعد از راه اندازی خط تولید کارخانه، گواهینامه فنی از سوی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اخذ شود.