تجهیزات و قطعات

تجهیزات پس کشیدگی و پیش تنیدگی APS استرالیا

قطعات و سیستم پیوسته – Bonded

12.7mm , 15.2mm & 15.7mm :Strand

APS Flat Anchor

Block Wedge

Wedge

Duct

Support Chair

Support Chair

Support Chair

Consumable Items

سیستم ناپیوسته – Un Bonded

Greased Strand

Anchor

Wedge

Tubing

Cable Seal

Pocket Former

End Cap

Plastic Sheathing

سیستم چند رشته ای – Multi Strand System

15.2mm and 15.7mm :Strand

Steel Plate Anchorage

Stressing Block

Trumpet

Galvanized Duct

Wedge

Grout Tube

Consumable Items

تجهیزات پس کشیدگی و پیش تنیدگی

پمپ‌های کشش استرند – APS Monojack

پمپ‌های هیدرولیکی اندازه‌گیری کشش استرند – Hydraulic Pump

پمپ‌های پیازی – Onion Jack

ماشین گروت – Grout Machine

تجهیزات و قطعات سیستم‌های APS بر اساس استانداردهای ASTM A416/416M – 10 آمریکا و BS 5896: 1980 AMD No. 1 انگلستان می‌باشد.