قطعات و تجهیزات پس کشیدگی و پیش تنیدگی APS

سیستم پیوسته – Bonded

 • ۱۲٫۷mm , 15.2mm & 15.7mm :Strand
 • APS Flat Anchor
 • Block Wedge
 • Wedge
 • Duct
 • Support Chair
 • Grout Hose
 • Recess Former
 • Consumable Items

سیستم ناپیوسته – Un Bonded

 • Greased Strand
 • Anchor
 • Wedge
 • Tubing
 • Cable Seal
 • Pocket Former
 • End Cap
 • Plastic Sheathing

سیستم چند رشته ای – Multi Strand System

 • ۱۵٫۲mm and 15.7mm :Strand
 • Steel Plate Anchorage
 • Stressing Block
 • Trumpet
 • Galvanized Duct
 • Wedge
 • Grout Tube
 • Consumable Items

تجهیزات پس کشیدگی و پیش تنیدگی

 • پمپ‌های کشش استرند – APS Monojack
 • پمپ‌های هیدرولیکی اندازه‌گیری کشش استرند – Hydraulic Pump
 • پمپ‌های پیازی – Onion Jack
 • ماشین گروت – Grout Machine

تجهیزات و قطعات سیستم‌های APS بر اساس استانداردهای ASTM A416/416M – 10 آمریکا و BS 5896: 1980 AMD No. 1 انگلستان می‌باشد.