۷۰درصد ثروت ملی هر کشور سازه های ساختمانی و عمرانی آن است

اکبر روحی در گفت و گو با خبرنگار ساختمان و پلیمر گفت: در حال حاضر یکی از مهم ترین دغدغه های مسئولان کشور با توجه به موقعیت لرزه خیزی ایران, استفاده از سازه های سنتی ضعیف در احداث بناها و اجرای عملیات ساختمانی است. این در حالی است که ما می توانیم با استفاده از سیستم “پیش تنیدگی” بخش زیادی از نگرانی های موجود در این زمینه را برطرف کنیم.

مزایای سیستم پس کشیده و پیش تنیده

سیستم پس کشیدگی و پیش تنیدگی از متداول ترین روش های ساخت در دنیا به حساب می آیند و از رشد بسیار بالایی در بین سایر روش های دیگر ساخت برخوردارند.

پیش کشیدگی چیست ؟

پیش کشیدگی (Prestressing) عبارت است از بوجود آوردن نیروی اضافی در بتن بصورتی که قسمتی از تنش های کششی موجود حاصله از بارگذاری خنثی شود.